دستاوردها

حکم کمربند دان 3
1396 لوح ها و تقدیرنامه ها
فدراسیون جودو جمهوری اسلامس ایران
تندیس تقدیر بابت فعالیت در حوزه بهره وری
1390 لوح ها و تقدیرنامه ها
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه برای کسب رتبه اول در مدیریت فناوری اطلاعات
1388 لوح ها و تقدیرنامه ها
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه در امور بومی سازی
1387 لوح ها و تقدیرنامه ها
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه مدیریت برتر در فناوری اطلاعات
1387 لوح ها و تقدیرنامه ها
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه مدیریت برتر در فناوری اطلاعات
1386 لوح ها و تقدیرنامه ها
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
گواهینامه دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (DBA)
لوح ها و تقدیرنامه ها
سازمان مدیریت صنعتی
تقدیر نامه از مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
لوح ها و تقدیرنامه ها
دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه ها