لوح ها و افتخارات کسب شده

لوح تقدیر
91 لوح و افتخارات
ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
لوح و افتخارات
88 لوح و افتخارات
سازمان توسعه معادن و صنايع معدني
تقدیر نامه (تندیس)
87 لوح و افتخارات
ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
تقدیر نامه (تندیس)
86 لوح و افتخارات
ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
تقدیر نامه
لوح و افتخارات
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی
تقدير نامه
لوح و افتخارات
نماينده مقام رهبري در دانشگاه ها
تقدیر نامه
لوح و افتخارات
مشاور وزیر
تقدیر نامه
لوح و افتخارات
مدیرعامل مركز تحقیقات قلب و عروق