لوح ها و افتخارات کسب شده

لوح تقدیر
لوح و افتخارات
91
ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
لوح و افتخارات
لوح و افتخارات
88
سازمان توسعه معادن و صنايع معدني
تقدیر نامه (تندیس)
لوح و افتخارات
87
ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
تقدیر نامه (تندیس)
لوح و افتخارات
86
ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
تقدیر نامه
لوح و افتخارات

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی
تقدير نامه
لوح و افتخارات

نماينده مقام رهبري در دانشگاه ها
تقدیر نامه
لوح و افتخارات

مشاور وزیر
تقدیر نامه
لوح و افتخارات

مدیرعامل مركز تحقیقات قلب و عروق