دستاوردها

حکم کمربند دان 3
لوح ها و تقدیرنامه ها
1396
فدراسیون جودو جمهوری اسلامس ایران
تندیس تقدیر بابت فعالیت در حوزه بهره وری
لوح ها و تقدیرنامه ها
1390
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه برای کسب رتبه اول در مدیریت فناوری اطلاعات
لوح ها و تقدیرنامه ها
1388
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه در امور بومی سازی
لوح ها و تقدیرنامه ها
1387
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه مدیریت برتر در فناوری اطلاعات
لوح ها و تقدیرنامه ها
1387
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
تقدیرنامه مدیریت برتر در فناوری اطلاعات
لوح ها و تقدیرنامه ها
1386
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
گواهینامه دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (DBA)
لوح ها و تقدیرنامه ها

سازمان مدیریت صنعتی
تقدیر نامه از مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
لوح ها و تقدیرنامه ها

دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه ها