دستاوردها

لیست لوحها، تندیسها، دستاوردها و ...

 سال دریافتعنوانمرجع صادرکننده
1396حکم کمربند دان 3فدراسیون جودو جمهوری اسلامس ایران
1390تندیس تقدیر بابت فعالیت در حوزه بهره وریسازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
1388تقدیرنامه برای کسب رتبه اول در مدیریت فناوری اطلاعاتسازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
1387تقدیرنامه در امور بومی سازیسازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
1387تقدیرنامه مدیریت برتر در فناوری اطلاعاتسازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
1386تقدیرنامه مدیریت برتر در فناوری اطلاعاتسازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
 گواهینامه دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (DBA)سازمان مدیریت صنعتی
 تقدیر نامه از مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هادفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

حکم کمربند دان 3

سال دریافت:
1396

مرجع صادر کننده:
فدراسیون جودو جمهوری اسلامس ایران

توضیحات
حکم کمربند دان 3
تاریخ ثبت:1399/03/22
موضوع: لوح ها و تقدیرنامه ها
تعداد بازدید:184