لوح ها و افتخارات کسب شده

لیست لوحها، تندیسها، تقدیرنامه ها و ...

 سال دریافتعنوانمرجع صادرکننده
91لوح تقدیرریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
88لوح و افتخاراتسازمان توسعه معادن و صنايع معدني
87تقدیر نامه (تندیس)ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
86تقدیر نامه (تندیس)ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی
 تقدیر نامهریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی
 تقدير نامهنماينده مقام رهبري در دانشگاه ها
 تقدیر نامهمشاور وزیر
 تقدیر نامهمدیرعامل مركز تحقیقات قلب و عروق

لوح تقدیر

سال دریافت:
91

مرجع صادر کننده:
ریاست هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی

توضیحات
برای فعالیت‌های انجام شده در حوزه بهره‌وری
تاریخ ثبت:1397/10/06
موضوع: لوح و افتخارات
تعداد بازدید:393